Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Propozycje nowych audycji, tematów, itd. oraz uwagi i propozycje dotyczące działania strony. W tym dziale są również umieszczane ogłoszenia od administratorów
Awatar użytkownika
Ivellios
Administrator
Administrator
Posty: 4746
Rejestracja: 2004-08-28, 17:14
Lokalizacja: Katowice
Imię i nazwisko: Marek Sęk
Nastrój:
Kontakt:

Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Ivellios » 2009-11-21, 04:17

To już pewne. 14 grudnia 2009 na terenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach odbędzie się druga już debata ufologiczna :)

Nie wiadomo jeszcze, ilu gości weźmie udział w debacie. Narazie swój udział potwierdziliśmy ja i Marcin Mizera z NPN'u. Z tego, co mi przekazali organizatorzy debaty, będzie ona poświęcona głównie obserwacjom UFO na terenie Polski.

Gdy dowiem się czegoś więcej, natychmiast dam znać.


Nie lubię warszawskich fryzjerów i kwietniowych wilkołaków. Bo nie. I już.
Awatar użytkownika
Arek
Senior forum
Senior forum
Posty: 2378
Rejestracja: 2006-01-28, 01:59
Lokalizacja: Steinach / Niemcy

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Arek » 2009-11-21, 04:56

Jakby była pod koniec grudnia to mógłbym reprezetować paranormalium, ale w tym terminie to trochę dla mnie za wcześnie
"Jestem fanem nauki ale nie jej ślepym wyznawcą"
To nie moje powiedzenie ale lubię je jak najbardziej

https://www.facebook.com/arek.czaja
Machno
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 117
Rejestracja: 2009-10-26, 17:48

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Machno » 2009-11-22, 18:22

czekam na szczegóły :)
nie jeszcze jak będę tego dnia pracował, więc przy odpowiednich uwarunkowaniach, może bym wpadł :)
Darnok
Senior forum
Senior forum
Posty: 3337
Rejestracja: 2004-12-29, 11:25
Lokalizacja: Krynica-Zdrój
Kontakt:

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Darnok » 2009-11-22, 20:12

NPN to jakaś porażka.

Możesz poprosić w moim imieniu Mizerę, by ten pokazał ci te "obliczenia" i opowiedział o "badaniach", które przeprowadzał jego kumpel z filmiku powyżej i które pozwoliły mu dojść do wniosków, że w okolicy 2012 znajdziemy się w zaskakująco dziwnej pozycji względem naszej galaktyki? pytałem się rok temu w komentarzach i na ich stronie, ale odpowiedzi nie dostałem, a skoro facet przyznał się publicznie, no to na pewno ma przynajmniej zeszyt z tymi swoimi obliczeniami ;)
Brak dowodu na nieistnienie nie sprawia że coś istnieje.
Awatar użytkownika
Ivellios
Administrator
Administrator
Posty: 4746
Rejestracja: 2004-08-28, 17:14
Lokalizacja: Katowice
Imię i nazwisko: Marek Sęk
Nastrój:
Kontakt:

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Ivellios » 2009-11-26, 01:09

Po przeczytaniu posta Darnoka przyszedł mi do głowy pewien pomysł - mianowicie żebyście zamieścili w tym temacie pytania, jakie chcielibyście zadać uczestnikom debaty.

Nie wiem jeszcze dokładnie, kto prócz mnie i Marcina Mizery weźmie udział w debacie, gdy się dowiem wszystkiego, natychmiast przekażę to tutaj.

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, najprawdopodobniej - podobnie jak to było rok temu - organizatorzy poproszą mnie o przesyłanie zgłoszeń od osób chętnych do przybycia na debatę. Jeśli ktoś chce, to może się już zgłaszać do mnie na PW ;)

-- 26 Lis 2009 00:26 --
Darnok pisze:NPN to jakaś porażka.

Możesz poprosić w moim imieniu Mizerę, by ten pokazał ci te "obliczenia" i opowiedział o "badaniach", które przeprowadzał jego kumpel z filmiku powyżej i które pozwoliły mu dojść do wniosków, że w okolicy 2012 znajdziemy się w zaskakująco dziwnej pozycji względem naszej galaktyki?
Chodzi o to, w jaki sposób obliczono datę "skończenia się kalendarza Majów" jako 21.12.2012, czy o coś innego?
Nie lubię warszawskich fryzjerów i kwietniowych wilkołaków. Bo nie. I już.
Awatar użytkownika
Arek
Senior forum
Senior forum
Posty: 2378
Rejestracja: 2006-01-28, 01:59
Lokalizacja: Steinach / Niemcy

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Arek » 2009-11-28, 04:12

To może ja się pokuszę na odpowiedż Mizery zanim tego zabieganego chłopaka zawalicie pytaniem, na które nie będzie w stanie odpowiedzieć ponieważ odpowiedniej strony z internetu nie ma w głowie zakodowanej. Ostatnio koleżanka z forum dała mi linka do strony gdzie można te sprawy przeduyskutować.
Oto odpowiedż dla Darnoka, nie bierzcie mnie za autora, ja tylko cytuję
Witam wszystkich!
Chcia³bym podzieliæ się kilkoma przemyœleniami i wnioskami z wszystkimi, którzy chc¹
dowiedzieæ siê o moich badaniach dotycz¹cych scenariusza na rok 2012.
Zacznê od staro¿ytnej wiedzy Majów...
G³êboko w centrum Drogi Mlecznej znajduje siê Czarna Dziura, któr¹ œrodowisko naukowe
nazwa³o Strzelec A ( Sagittarius A).
Majowie nazywali j¹ Drzewem ¯ycia i zosta³o im przekazane, ¿e w œrodku galaktyki istnieje punkt
znany jako „Hunab Ku”, z którego pochodzi œwiadomoœæ.
Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo ¿e czarna dziura w œrodku galaktyki jest portalem do
wy¿szych wymiarów Wszechœwiata, w których rzeczywistoœæ jest zupe³nie inna.
Ci, którzy pozostawili t¹ wiedzê Majom, twierdzili, ¿e „Hunab Ku” jest Œwiadomoœci¹, która
organizuje ca³¹ materiê i antymateriê.Naciskali równie¿ na to, abyœmy zrozumieli przekaz, ¿e
Hunab Ku rz¹dzi wszystkim co siê dzieje w galaktykach i dzia³a poprzez okresowe potê¿ne
eksplozje Energii Œwiadomoœci z centrum galaktycznego.
Z drugiej strony, ci, którzy zostawili t¹ wiedzê Majom, wyraŸnie wskazali, ¿e czas w rzeczywistoœci
przebiega w cyklach.
3
Rzecz¹, która jest bardzo wa¿na dla nas wszystkich ¿yj¹cych obecnie na ziemi, tzn.w styczniu 2009
roku wg kalendarza gregoriañskiego, jest to,¿e „Ancients”( nazwa tych, którzy przekazali wiedzê,
mo¿e byæ t³umaczona jako „wiekowi”, „staro¿ytni” lub „antyczni”) dostarczyli ten przekaz
opieraj¹c siê na kalendarzu Majów.Zgodnie z tym przekazem, w dniu, który w kalendarzu
gregoriañskim wypada 21 grudnia 2012 roku, wydarzy siê coœ nadzwyczajnego – ¿ycie na Ziemi
przejdzie ewolucjê!
Ostatni wk³ad, wniesiony do tej wiedzy przez naszych gwiezdnych przyjació³ poprzez krêgi
zbo¿owe, sugeruje, ¿e rzeczywiœcie Ziemia, S³oñce i centrum Drogi Mlecznej Hunab Ku, ustawi¹
siê w jednej linii.
Wed³ug powszechnie uznawanej nauki, w 1998 roku minêliœmy najbli¿szy punkt przeciêcia z
galaktycznym równikiem.Dlatego wystêpuje rozbie¿noœæ zdañ dotycz¹ca ustawienia planet w dniu
21 grudnia 2012 roku.
Czêœæ naukowców wysz³a z twierdzeniem, ¿e precesja przesuwa S³oñce w okresie przesilenia
zimowego dalej od równika galaktycznego.To oznacza, ¿e nie bedzie ono w jednej linii 21 grudnia
2012, i obecnie jesteœmy w punkcie, który jest oddalony od równika galaktycznego o 78 lat
œwietlnych, i w dalszym ciagu siê od niego oddalamy.
Logika jest prawid³owa, ale czegoœ tu brakuje. Ten brakuj¹cy element to informacja p³yn¹ca do nas
z krêgów zbo¿owych, która wyraŸnie mówi, ¿e planety i S³oñce ustawi¹ siê w jednej linii jako
rezultat niewidocznych jeszcze zmian w strukturze naszego uk³adu s³onecznego.
4
Gdyby struktura naszego uk³ady s³onecznego pozosta³a taka sama i sam uk³ad pozosta³by taki jak
obecnie, ten naukowy wniosek by³by absolutnie prawid³owy.
Ale....TWÓRCY KRÊGÓW ZBO¯OWYCHpokazuj¹, ze bêdzie inaczej.
Gwoli przypomnienia: S³oñce wesz³o w równik galaktyczny podczas przesilenia zimowego w 1980
roku i ca³kowicie go opuœci podczas przesilenia zimowego w 2016 roku. Okres pomiedzy 1980 a
2016 nazwany jest stref¹ zrównania siê czy ustawienia w jednej linii(Galactic Alignment) lub er¹-
2012.
Jeœli usuniemy wszystkie bariery i systemy wierzeñ, bedziemy mogli wyraŸnie zobaczyæ, ¿e coœ
niezwyk³ego dzieje siê wokó³ nas. Matrix siê zmienia poniewa¿ dostajemy siê pod wp³yw nowych
energii p³yn¹cych z centrum galaktyki. Dowody s¹ wszêdzie.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e w momencie zrównania siê w 1998 nastapi³ jakis rodzaj aktywacji
w centrum Strzelca A.
Na tyle na ile pozwala nam obecne zrozumienie dynamiki wszechœwiata, zosta³ otworzony jakiœ
eteryczny portal przez który jakaœ nieznana forma energii wesz³a do Drogi Mlecznej i obecnie
przemieszcza siê w naszym kierunku.
5
Przypominam, ¿e œrodek Drogi Mlecznej jest odleg³y od nas o 26 tysiêcy lat œwietlnych wiêc w
normalnych warunkach tyle samo czasu zajê³oby dotarcie tej energii do nas gdyby porusza³a siê
ona z prêdkoœci¹ œwiat³a.
To oznacza, ¿e ta eteryczna plazmowa energia porusza siê z prêdkoœci¹, któr¹ na chwilê obecn¹,
nie jesteœmy sobie w stanie nawet wyobraziæ.
Wed³ug informacji dostarczonej przez przedstawicieli pozaziemskiej cywilizacji przy pomocy
krêgów zbo¿owych, fizycznie zobaczymy to zjawisko na ziemi 13 grudnia 2012 roku.
Wróæmy teraz do tego ustawienia w jednej linii z 1998 roku. Drugie zrównanie siê w jednej linii ,
tak bardzo wa¿ne z naszego punktu widzenia, nie wydarzy siê poprzez kontynuowanie na tym
samym kursie oddalania się od centrum galaktyki. Zwiêkszaj¹ca siê masa s³oñca, wzrastaj¹ca iloœæ
wydzielanej energii s³onecznej i ekstremalne przyci¹ganie grawitacyjne bêdzie mia³o skutek w
zmianie orbity ziemskiej.
6
Dlaczego to wszystko nie wydarzy³o siê w roku 1998 i dlaczego teraz to drugie ustawienie siê w
jednej linii? Nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi.Mogê jednak wnioskowaæ, ¿e w wiêkszoœci
przypadków to, co uwa¿amy za logiczne i co odpowiada naszemu rozumieniu kosmosu, nie ma nic
wspólnego z logik¹ wy¿szych poziomów i z tym jak Stwórca zarz¹dza wszechœwiatem.
7
Muszê te¿ nadmieniæ, ¿e dane z krêgów zbo¿owych przedstawiaj¹ przejœcie olbrzymiego cia³a
niebieskiego, wiêkszego ni¿ Jowisz, blisko orbity Plutona.
Nie trzeba byæ astrofizykiem ¿eby zrozumieæ, ¿e planety doœwiadcz¹ nies³ychanego przyciagania z
dwóch stron – S³oñca oraz olbrzymiego obiektu przechodz¹cego na krawêdziach systemu
s³onecznego. Jest wyraŸny obraz tego, co bêdzie wynikiem tego zjawiska- nasz system s³oneczny
ulegnie rozdarciu i ju¿ nigdy nie bedzie taki sam.
Proszê wzi¹æ pod uwagê, ¿e ta informacja nigdy nie mia³a na celu sianie strachu lecz
poinformowanie ludzkoœci o rzeczywistej sytuacji i jak¹ ludzie powinni przyj¹æ postawê wobec
takiego scenariusza przysz³ych wydarzeñ.
Najwa¿niejsze jednak jest, ¿e my, tak jak i inne rasy we wszechœwiecie, jesteœmy
wielowymiarowymi istotami i nasza esencja dalej istnieje po naszym ostatecznym opuszczeniu
biologicznego cia³a i tego wymiaru egzystencji.
8
Istoty z kosmosu (Ets) poinformowa³y równie¿, ¿e w tym dniu jasna kometa bêdzie widoczna na
naszym niebie i ksiê¿yc w fazie nowiu.
21 grudnia 2012 roku o godzinie 11:11 czasu Greenwich ( czasami nazywany czasem punktu zero),
S³oñce i Ziemia bêd¹ dok³adnie w jednej linii z centrum galaktyki.
Interesuj¹ce jest to, ¿e w tym samym dniu, kiedy ekliptyka naszego systemu s³onecznego przetnie
siê z p³aszczyzn¹ galaktyczn¹, S³oñce powinno byæ w swojej najwy¿szej aktywnoœci!
Wed³ug skali powiêkszania masy.....mówimy tutaj o ekstremalnej aktywnoœci S³oñca.
Wróæmy do zapisków Majów.
„Ancients” uwa¿ali datê 21 grudnia 2012 roku jako datê odrodzenia....pocz¹tek nowej ery bed¹cej
rezultatem przejœcia po³udnika s³onecznego przez równik galaktyczny i ustawieniem siê Ziemi w
jednej linii z centrum Drogi Mlecznej.
Przeanalizujmy pod k¹tem astronomicznym, co siê stanie w okolicach dnia uwa¿anego za ostatni w
kalendarzu Majów.
Pomimo faktu, ¿e do tej daty zosta³o jeszcze 1443 dni, œwiat zaczyna doœwiadczaæ niespotykanych,
ekstremalnych i szybkich zmian klimatycznych.
Iloœæ i intensywnoœæ tych „naturalnych” katastrof gwa³townie wzrasta. Naukowcy zanotowali
niezwyk³e zachowanie s³oñca, co ma bezpoœredni wp³yw na planety naszego uk³adu.
Co wiêcej, sa dowody, ¿e atmosfery planet naszego uk³adu s³onecznego przechodz¹ drastyczne
zmiany oraz, ¿e z nieznanych powodów wzrasta ich masa.
Czy to dziwne promieniowanie energetyczne z centrum Drogi Mlecznej ,zauwa¿one
przez dr Scotta Hymana, jest rzeczywist¹ przyczyn¹ widocznych zmian
zachodz¹cych w naszym systemie s³onecznym?
9
Majowie jednoznacznie powiedzieliby:Tak!
Powiedzieliby tak¿e, ¿e potê¿ne emisje „nieznanej formy energii” przyp³yn¹ z centrum Drogi
Mlecznej. Zmieni to fundamenty fizyki naszego œwiata jak i materialne i niematerialne warunki dla
¿ycia, które to bêd¹ istnieæ a¿ do koñca nastêpnego cyklu.
Wed³ug zapisków staro¿ytnych Majów, w dniu 21 grudnia 2012 roku, ludzkoœæ wejdzie w Now¹
Erê Wy¿szej Œwiadomoœci. Interesuj¹ce jest, ¿e obecnie wszystko co ¿yje na ziemi, doœwiadcza
wiêkszej lub mniejszej zmiany w œwiadomoœci.
W 2012 roku wszyscy bêdziemy mieli szansê porzuciæ stare zwyczaje i nauczyæ siê ¿yæ w pokoju i
harmonii ze wszystkim co istnieje w kosmosie. Proces odrodzenia siê w na pó³ eteryczne istoty
zacznie siê gdzieœ pomiedzy 13 a 21 grudnia 2012 roku , w koñcu Pi¹tego S³oñca(wg informacji
przekazanej w krêgach zbo¿owych na ca³ym œwiecie, ale g³ównie w Wielkiej Brytanii). Zakoñczy
siê on 28 marca 2013 roku, kiedy to nast¹pi poczatek Szóstego S³oñca. Data ta jest koñcem
kalendarza s³oneczno-wenusjañskiego.
Podczas tego procesu ze œrodka Drogi Mlecznej dotr¹ do ziemi promienie kosmiczne, które
doprowadz¹ do ostatecznego przeprogramowania DNA w formach ¿ycia istniej¹cych w naszym
systemie s³onecznym. Dlatego tak bardzo istotne jest abyœmy zwracali baczn¹ uwagê na przekazy z
krêgów zbo¿owych
"Jestem fanem nauki ale nie jej ślepym wyznawcą"
To nie moje powiedzenie ale lubię je jak najbardziej

https://www.facebook.com/arek.czaja
Kryptozoolog
Bardzo wtajemniczony
Bardzo wtajemniczony
Posty: 423
Rejestracja: 2009-11-07, 19:45
Lokalizacja: Stockholm

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Kryptozoolog » 2009-11-29, 17:10

Hmm może i bym mógł się pojawić, ale nadal jest mi bliżej kryptozoologi niż ufologi no i często nagle muszę gdzieś wyjechać... Poczekam trochę, może uda mi się ''zarezerwować'' wolny dzień.
Wojna to sztuka wprowadzania w błąd. Wojna to obszar życia lub śmierci, droga do przetrwania lub zagłady. Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki. Nie żałujcie pieniędzy, bo pieniądz w ten sposób wydany, zwróci się stukrotnie.
Darnok
Senior forum
Senior forum
Posty: 3337
Rejestracja: 2004-12-29, 11:25
Lokalizacja: Krynica-Zdrój
Kontakt:

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Darnok » 2009-12-02, 02:35

Chodzi o to, w jaki sposób obliczono datę "skończenia się kalendarza Majów" jako 21.12.2012, czy o coś innego?
Chodzi mi o położenie ziemi względem galaktyki około 2011 ;] a dokładniej zbliżenie się ziemi do centrum galaktyki w 2011 ;] wszystko jest w filmiku który podałem (3:40).
Brak dowodu na nieistnienie nie sprawia że coś istnieje.
Restris
Nowa Krew
Nowa Krew
Posty: 2
Rejestracja: 2009-11-26, 00:33

Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Restris » 2009-12-03, 23:21

Witam, mam 16 lat i chciałem spytać czy są jakieś ograniczenia wiekowe, w końcu jest to dość poważna sprawa, i dlatego chciałem spytać czy zostałbym ewentualnie wpuszczony ;)
Awatar użytkownika
Ivellios
Administrator
Administrator
Posty: 4746
Rejestracja: 2004-08-28, 17:14
Lokalizacja: Katowice
Imię i nazwisko: Marek Sęk
Nastrój:
Kontakt:

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Ivellios » 2009-12-04, 00:26

O ile wiem to żadnych ograniczeń wiekowych nie ma. Rok temu na debacie byli nawet goście dużo młodsi od ciebie :P
Nie lubię warszawskich fryzjerów i kwietniowych wilkołaków. Bo nie. I już.
Ruskof
Senior forum
Senior forum
Posty: 1159
Rejestracja: 2009-10-29, 14:03
Lokalizacja: Katowice/Awinion
Kontakt:

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Ruskof » 2009-12-04, 00:38

Iv,masz na mysli to ze nawet ja moge tam pojsc?
Przy odpowiednich argumentach wszystko,alez wszystko zdolam ci udowodnic...

Kontakt GG : 393033
Awatar użytkownika
Ivellios
Administrator
Administrator
Posty: 4746
Rejestracja: 2004-08-28, 17:14
Lokalizacja: Katowice
Imię i nazwisko: Marek Sęk
Nastrój:
Kontakt:

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Ivellios » 2009-12-04, 04:18

O ile się orientuję to może tam każdy przyjść. Nie gonią. :D
Nie lubię warszawskich fryzjerów i kwietniowych wilkołaków. Bo nie. I już.
Ruskof
Senior forum
Senior forum
Posty: 1159
Rejestracja: 2009-10-29, 14:03
Lokalizacja: Katowice/Awinion
Kontakt:

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Ruskof » 2009-12-04, 19:03

Przyszedlbym,tylko widze ze przez date nie,przyjezdzam do katowic ale tylko 5 dni pozniej :|
Jesli byloby cos w tym stylu miedzy swietami a lutym i bede o tym wiedzial to napewno przyjde :D
Przy odpowiednich argumentach wszystko,alez wszystko zdolam ci udowodnic...

Kontakt GG : 393033
Awatar użytkownika
Ivellios
Administrator
Administrator
Posty: 4746
Rejestracja: 2004-08-28, 17:14
Lokalizacja: Katowice
Imię i nazwisko: Marek Sęk
Nastrój:
Kontakt:

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Ivellios » 2009-12-07, 15:00

Mam juz liste prelegentow:
- Ivellios, Paranormalium.pl
- Marcin Mizera, NPN
- Janusz Zagórski
- prof.dr.hab. Marek Zrałek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
- Dominik Nowak, Artur Sztocki - INFRA
- Mikołaj Karawacki - Koło Naukowe Fizyków UŚ

Juz wiem, ze bedzie ciekawie - Karawacki byl obecny juz na ubieglorocznej debacie i wypadl duuuuuzo lepiej niz obecni wtedy naukowcy :D
Nie lubię warszawskich fryzjerów i kwietniowych wilkołaków. Bo nie. I już.
Awatar użytkownika
FaKtoMaaN
Dyskusjoholik
Dyskusjoholik
Posty: 747
Rejestracja: 2009-02-22, 22:03
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: FaKtoMaaN » 2009-12-08, 18:41

już wziąłem urlop w pracy, ja będę! Przegapić takie coś? to grzech!
I WANT TO
BELIEVE
Awatar użytkownika
Ivellios
Administrator
Administrator
Posty: 4746
Rejestracja: 2004-08-28, 17:14
Lokalizacja: Katowice
Imię i nazwisko: Marek Sęk
Nastrój:
Kontakt:

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Ivellios » 2009-12-10, 14:18

FaKtoMaaN, a mógłbyś wziąć aparat fotograficzny czy jakiś inny sprzęt rejestrujący obraz? Przydałby się na debacie jakiś fotoreporter :P
Jakby coś to ja mogę też mój aparat wziąć.
Nie lubię warszawskich fryzjerów i kwietniowych wilkołaków. Bo nie. I już.
Awatar użytkownika
FaKtoMaaN
Dyskusjoholik
Dyskusjoholik
Posty: 747
Rejestracja: 2009-02-22, 22:03
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: FaKtoMaaN » 2009-12-10, 19:33

aparat wezmę, ale kamerki nie posiadam niestety:( porobimy foty, i można by było streścić debatę na stronie, to by nie było głupie.
Ostatnio zmieniony 2009-12-10, 21:05 przez FaKtoMaaN, łącznie zmieniany 2 razy.
I WANT TO
BELIEVE
Awatar użytkownika
Ivellios
Administrator
Administrator
Posty: 4746
Rejestracja: 2004-08-28, 17:14
Lokalizacja: Katowice
Imię i nazwisko: Marek Sęk
Nastrój:
Kontakt:

Re: Katowice raz jeszcze! 14 grudnia 2009 - debata ufologiczna

Post autor: Ivellios » 2009-12-13, 04:47

Oczywiście, możesz nagrywać.
Takie pytanko :P Dysponujesz dyktafonem, czy kamerą?

Dostałem od organizatorów informację, że reporterka z TV Silesia chce zrobić krótki materiał o zjawiskach paranormalnych na Śląsku. Tylko, kurde, napisała o tym w czwartek i najbardziej by jej pasowało nagranie dziś lub jutro przed debatą... normalnie reporterski refleks, jakby się wcześniej nie dało poinformować... cóż, zobaczymy co z tego wyjdzie.

-- 13 Gru 2009 15:31 --

I guzik, nagrania nie będzie - dziennikarka zbyt późno poinformowała organizatorów o chęci nagrania materiału na reportaż.
Yhh, TVS... wieśmaki jedne. :P
Nie lubię warszawskich fryzjerów i kwietniowych wilkołaków. Bo nie. I już.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości