Istota spirytyzmu

Wszelkie tematy związane z życiem po śmierci, duchami, przeżyciami z pogranicza śmierci, itd. Co się dzieje z nami po śmierci? Przechodzimy w inną rzeczywistość? Wchodzimy do innego ciała? Czy może tylko umieramy i przestajemy istnieć?
Awatar użytkownika
Ivellios
Administrator
Administrator
Posty: 4758
Rejestracja: 2004-08-28, 17:14
Lokalizacja: Katowice
Imię i nazwisko: Marek Sęk
Nastrój:
Kontakt:

Istota spirytyzmu

Post autor: Ivellios » 2006-09-03, 17:14

Treść i istota spirytyzmu podana przez wyższe Duchy [pochodzi to z Księgii Duchów - Allan Kardec]

- "Bóg jest wieczny, niezmienny, niematerialny, jedyny, wszechmocny, ponad wszystko sprawiedliwy i dobrotliwy. On stworzył wszechświat, obejmujący wszystkie istoty ożywione, materialne i niematerialne." - "Istoty materialne należą do świata widzialnego - materialnego, zaś istoty niematerialne do świata niewidzialnego, czyli duchowego, tworzą świat duchów." - "Świat duchowy jest normalny, pierwotny, wieczny, który był przed światem materialnym i będzie i po nim." - "Świat materialny jest podrzędny, mógłby przestać istnieć - nie mu­siałby istnieć, nie powodując tym zmiany istoty świata duchowego." - "Duchy przyoblekają się docześnie w materię - szatę przemijającą, a po jej odłożeniu, po tzw. śmierci ustaje niewola, a nastaje swoboda ducha." - "Dusza jest to duch wcielony, a ciało jego jest mu li tylko szatą. Człowiek składa się z trzech części: z ciała materialnego, jako istność materialna podobna do wszystkich innych istot żywych, ożywionych tą samą siłą życiową - witalną; następnie z duszy, czyli istoty niematerial­nej, tj. ducha wcielonego do materii, a po trzecie z perispritu, który łączy duszę z ciałem - pośredni czynnik między duchem a materią." - "Istota człowieka jest podwójna: swym ciałem materialnym należy do świata istot ożywionych, skąd czerpie swoje składniki przyrodnicze; swą duszą zaś uczestniczy w przyrodzie duchów." - "Łącznik, czyli perisprit, który łączy ciało z duchem, jest jakby szatą na wpół materialną. Śmierć jest zrzuceniem najgrubszej szaty material­nej; duch zatrzymuje tylko szatę drugą, która tworzy dla niego ciało ete­ryczne, niewidzialne dla nas w stanie normalnym, może ono, zatem stać się w pewnych okolicznościach widzialne i zmaterializowane, jak się to dzieje przy jego przejawianiu się. - "Duch tedy nie jest istotą oderwaną, nieokreśloną, którą byśmy tylko myślą pojąć mogli, lecz istotą realną - rzeczywistą określoną, mogącą być w pewnych warunkach poznaną naszymi zmysłami, wzrokiem, słu­chem i czuciem." - "Rozróżniamy różne kategorie duchów, różniące się stopniem rozwo­ju, inteligencji, doskonałości, wiedzy i moralności. Duchy niejako pierw­szej klasy są istotami wyższymi, odznaczają się swoją doskonałością, uczonością, swoim przybliżeniem się do boskości, swoją czystością uczuć i swoją miłością dla dobra i bliźnich. Są one aniołami w prawdziwym tego słowa znaczeniu, lub inaczej - duchami czystymi." - "Następne kategorie oddalają się coraz bardziej od pierwszych; du­chy niższych klas cechują nasze niskie namiętności, są zawistne, nienawi­stne, mściwe, namiętne, pełne pychy, a na koniec lubujące się w uczyn­kach złych wszelkiego rodzaju. Między nimi są także duchy ani dobre ani złe; zakłócają one spokój ludzi, pobudzają ich do różnych rozwiązłości a mniej do złoczynu; głównymi cechami tychże są rozwiązłość, niestałość; są to duchy niezrównoważone i lekkomyślne. - "Duchy nie należą stale do tej samej kategorii. Wszystkie doskonalą się, przechodząc wciąż rozliczne stopnie hierarchii duchowej. Doskonale­nie to dokonuje się przez kolejne wcielenie - zrodzenie się, które jest dla jednych pokutą za dawne winy, dla innych posłannictwem szczególnym. Żywot materialny jest zawsze szkołą, doświadczeniem, powtarzającym się tak długo, aż duch dostąpi doskonałości absolutnej, bezwzględnej. To jest czyściec, dokąd idą mniej oczyszczeni." - "Po opuszczeniu świata wraca znów dusza do świata ducha, skąd poprzednio wyszła, aby po krótszym lub dłuższym czasie - według stanu ducha wędrującego - przyjęła znowu żywot materialny." - "Ponieważ duch, upadły w materii, musi się wcielać wielokrotnie, wynika z tego, że wszyscy żyliśmy już wiele razy na ziemi i że przeżyjemy żywotów jeszcze wiele, mniej lub więcej doskonałych, już to tu na ziemi, już to na innych światach." - "Przymioty człowieka są przymiotami ducha, w ciało nasze wcielone­go; tedy dobry człowiek jest wcieleniem ducha dobrego, zły człowiek na­tomiast wcieleniem ducha dotąd nieoczyszczonego". - "Dusza posiadała swoją indywidualność-osobowość przed wciele­niem i zachowa ją po odłączeniu się od ciała." - "Przy wstąpieniu do świata ducha spotyka dusza wiele osób, które na ziemi znała, a wszystkie poprzednie żywoty i wszystko dobre i złe popeł­nione przychodzi jej na pamięć i przejawia się jej jak obrazy w zwier­ciadle." - "Duch wcielony podlega wpływom materii; człowiek, przemagający ten wpływ, zbliża się do dobrych duchów, z którymi złączy się w swoim czasie. Kto daje się opanować swoim złym namiętnościom, kto szuka za­dowolenia tylko w zaspokojeniu niskich chuci, ten zniża się do duchów nieoczyszczonych, ulegając popędom zwierzęcym." - "Duchy wcielone przebywają na rozlicznych światach w Kosmosie. Duchy niewcielone - wędrujące, nie przebywają w pewnych określo­nych krainach; bytują one wszędzie we wszechświecie i w pobliżu nas; widzą nas i stykają się z nami bez ustanku; jak liczne roje narodów uwija­ją się koło nas i uczestniczą w naszym życiu i pracy." - "Duchy wpływają bez ustanku na życie i losy ludzkości i na świat fizyczny, na myśli nasze i na materię i tworzą poniekąd jedną z sił przyro­dy; są główną i pierwotną przyczyną całego mnóstwa zjawisk dotąd niewyświetlonych, lub fałszywie tłumaczonych, a znajdujących rozumne wyjaśnienie jedynie w spirytyzmie." - "Duchy stykają się bez przerwy z ludźmi. Duchy dobre pobudzają nas do dobrego, wspomagają nas w doświadczeniach i trudach życiowych i pomagają nam znosić je mężnie i pokornie; duchy zaś złe nakłaniają nas do złego; radują się, gdy im ulegamy i z nimi się łączymy." - "Obcowanie duchów z ludźmi jest bądź tajne, bądź jawne. Tajne przejawia się dobrym lub złym wpływem na nas bez naszej świadomości; rozum nasz ma rozpoznawać wpływy dobre od złych. Jawne obcowanie dzieje się pisemnie, słowem lub innymi przejawami materialnymi, naj­częściej za pomocą mediów, które służą im za narzędzie." - "Duchy przejawiają się już to samorzutnie, już to na życzenie albo na wezwanie. Możemy wywołać różne duchy i nieznanych nam ludzi, a tak­że i duchy najznamienitszych osobistości, żyjących w którymkolwiek cza­się. Możemy wywołać duchy naszych rodziców, przyjaciół i nieprzyjaciół i otrzymać od nich za pośrednictwem medium pisemne lub słowne rady i pouczenie o ich życiu za grobem, o ich zdaniu o nas i inne wiadomości, które wolno im podać." - "Dobór zbliżających się i przejawiających się duchów zależy od stanu etycznego i duchowego środowiska, które je wywołuje. Duchy wyższe przejawiają się wśród poważnych grup ludzi, gdzie zamieszkuje miłość do dobra i szczere pragnienie pouczenia i doskonalenia się. Obecność ich oddala duchy niższe, znajdujące gdzie indziej wolny przystęp, gdzie mogą zupełnie swobodnie działać między osobami rozwiązłymi lub takimi, któ­re tylko z prostej ciekawości przychodzą tam, gdzie przeważają chucie nieczyste. Od takich nie możemy oczekiwać ani dobrych rad, ani użytecz­nych nauk, lecz tylko same błahostki, fałsze, brzydkie żarty, wymyślania lub mistyfikacje, gdyż często podszywają się pod nazwiska poważnych lub miłych nam osobistości, aby pozyskać nasze zaufanie, a potem tym lepiej nas okłamywać." - "Łatwo można rozpoznać złe duchy od dobrych; mowa dobrych, wyż­szych duchów jest zawsze poważna, wzniosła, głęboka, nacechowana najwyższą moralnością, wolna od wszelkich niskich popędów; rady ich tchną mądrością najczystszą i zmierzają zawsze do naszego podniesienia i dobra. Mowa duchów niższych natomiast jest płocha, często trywialna i ordynarna; tu i ówdzie dotyka rzeczy dobrych i prawdziwych, najczęś­ciej zaś bredzi kłamliwie i bezmyślnie z nieświadomości lub złomyślności; naigrawają się z łatwowierności słuchaczy i bawią kosztem ciekawych, łechtają ich próżność i napełniają ich umysł kłamliwą nadzieją. Stresz­czając się: poważne przejawy, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, zachodzą tylko w kołach poważnych, to jest w takich, których członkowie zjednoczeni są wewnętrznym, jednomyślnym pragnieniem dobra." - "Moralność duchów wyższych opiera się na tej najwyższej zasadzie ewangelii Chrystusa: czynić innym to, co chcemy, aby i oni nam czynili, lub czynić dobro, a unikać zła. Człowiek znajduje w tej zasadzie powszechne prawo, które przejawia się i w najniepozorniejszych drobnostkach." - "Duchy pouczają nas, że sobkostwo, pycha, lubieżność są cechami ściągającymi nas do poziomu zwierząt, chuci zwierzęcych, ponieważ przywiązują nas do materii; uczą nas, że człowiek, który już tu na ziemi uwolni się od materii przez wyrzeczenie się marności ziemskich, a miłoś­cią do bliźniego zbliża się do celu swego powołania, powinien zrozumieć, że każdy z nas ma być tu użytecznym pracownikiem w Winnicy Pańskiej według swych zdolności i środków, jakie mu Bóg włożył do rąk; że silny i potężny powinien wspierać i ochraniać słabego, albowiem kto nadużywa swej mocy do gnębienia i ucisku bliźniego - ten narusza zakon Boży. Uczy ostatecznie, że w świecie ducha nie może być nic utajonego, skryte­go; każdy złoczyn będzie tam ujawniony, a wszelkie uczynki hańbiące będą odkryte; że nieunikniona i nieustająca obecność tych, którym wy­rządziliśmy jakąkolwiek krzywdę, jest karą nas oczekującą; że według stanu i stopnia podniosłości i niskości duchów rozdawane tam będą rado­ści i kary, tu na ziemi nieznane." - "Nauczają nas one także, iż nie ma grzechu, który by nie mógł być odpuszczony lub odpokutowany. Człowiek znajdzie do tego w różnych żywotach odpowiednie środki, ułatwiające mu według jego życzenia i sposobu postęp naprzód na drodze do doskonałości, co jest jego celem istotnym."


Nie lubię warszawskich fryzjerów i kwietniowych wilkołaków. Bo nie. I już.
Ruskof
Senior forum
Senior forum
Posty: 1159
Rejestracja: 2009-10-29, 14:03
Lokalizacja: Katowice/Awinion
Kontakt:

Re: Istota spirytyzmu

Post autor: Ruskof » 2009-10-29, 19:47

Tresc bardzo interesujaca i informujaca,nauczylem się drugie tyle co do tej pory o tym wiedzialem,thx :)
Czyli podsumujac to co w temacie napisane-Jezeli bysmy chcieli wywolac np naszego dziadka,a jakis zly duch się pod niego podszyje i z nas sobie glupio zazartuje,to w swiecie duchow spotka go kara/y,ktore byc moze na ziemi sa nieznane.Mysle ze poczatkujace osoby powinny to przeczytac.

-- 2009-10-29, 19:47 --

"hustle,loyality,respekt".
Przy odpowiednich argumentach wszystko,alez wszystko zdolam ci udowodnic...

Kontakt GG : 393033
easyrider
Nowa Krew
Nowa Krew
Posty: 1
Rejestracja: 2010-01-08, 21:04
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Istota spirytyzmu

Post autor: easyrider » 2010-01-08, 21:17

Dzięki za podpowiedź. tego właśnie szukałem.

---------------------------
sylwester-majówka
Pink@
Nowa Krew
Nowa Krew
Posty: 7
Rejestracja: 2016-02-02, 21:58

Re: Istota spirytyzmu

Post autor: Pink@ » 2016-02-05, 16:28

Ja nie moge zrozumiec tylko dlaczego Bog do doskonalenia dusz wybiera cialo czlowieka. Dlaczego dusza musi byc uwieziona w ciele przez wiele lat zeby mogla powrocic do swiata duchow, a nie mozemy doskonalic swoich dusz po prostu bedac w swojej duchowej postaci. jesli czlowiek na ziemi musi poslugiwac się mozgiem (rozumem) aby przezyc a dusza powinna kierowac się sercem to jak polaczyc to ze saba? Wiadomo ze jesli czlowiek kierujacy się rozumem przylega calkowice do swiata materialnego gdzie się znajduje postepujemy niekoniecznie wlasciwie dla Boga. Chcac postepowac wlasciwie wedlug Boga odbiegamy calkowicie od dzisiejszych realiow czesto sciagajac na siebie przez to klopoty. Dlaczego czlowiek jest stworzony do tego stopnia niedoskonale ze cale swoje ziemskie zycie musi się meczyc nie do konca wiedzac co, gdzie, jak i dlaczego?
Pink@
Nowa Krew
Nowa Krew
Posty: 7
Rejestracja: 2016-02-02, 21:58

Re: Istota spirytyzmu

Post autor: Pink@ » 2016-02-05, 16:46

Zawsze zastanawialam się kto stworzyl Boga? Czy Bog stworzyl samego siebie? Jesli jest najpotezniejszy, najwspanialszy, obdarza miloscia wszystko i wszystkich beinteresownie czy jest takich Bogow wiecej we wszechswiecie? a jesli nie to dlaczego? Jak to mozliwe ze cos lub ktos panuje nad wszystkim? czy Bog powstal z niczego?? A moze to sa proste pytania dla duszy a jako czlowiek kierujacy się rozumem nie jestesmy wstanie odpowiedziec na nie bo np nie wolno nam znac odpowiedzi za zycia na ziem, albo wolno tylko nasz rozum jest zbyt ograniczony? Jak mamy czuc się wolni i szczesliwi tu na ziemi bedac tak ograniczonymi? Jak pogodzic szczescie czlowieka rozumnego ze szczesciem milosiernej duszy?
Awatar użytkownika
czyzo3
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 161
Rejestracja: 2013-04-23, 00:25
Lokalizacja: Malbork

Re: Istota spirytyzmu

Post autor: czyzo3 » 2016-02-05, 21:31

Pink@, z tego co ja się orientuję, to w skrócie i upraszczając, istoty wolą się doskonalić na Ziemi, z racji tego, że tutaj w przeciwieństwie do "świata duchowego" jesteśmy ograniczeni czasem i przestrzenią, przez co jest trudniej i więcej oraz sprawniej można się nauczyć.

Jak najbardziej można "kierować się i rozumem, i sercem" i bardzo dobrze na tym wychodzić :-P Postępując właściwie "według Boga" wcale nie trzeba odbiegać od dzisiejszych realiów. Zresztą... czym one są według Ciebie? I co uważasz za właściwe "według Boga"?

Na pytanie kto stworzył Boga to wiesz... zależy którego :-P I zależy jakie kryteria uważasz za stosowne, by nazwać coś Bogiem. Tak samo, pytanie czy jest więcej Bogów na świecie - zależy czy za Boga uważasz istotę, która stworzyła ludzi, czy istotę która stworzyła wszechświat, bądź może jeszcze coś innego? Musisz wpierw spróbować zdefiniować pojęcie Boga :-)

Praktycznie prawie na każde pytanie można znaleźć odpowiedź - tylko trzeba ją szukać samemu, a nie oczekiwać że ktokolwiek, inny człowiek bądź religia - ci na nie odpowie. Doświadcz sama Boga, to poznasz odpowiedź.

Zaś to, jak możesz się czuć wolna i szczęśliwa tu na Ziemi - to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. W każdym bądź razie - można :-)

Pozdrawiam, Wolny i Szczęśliwy :-)
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], przedmuchajklatwe i 0 gości